Strøm og campere: NBCCs advokat svarer på spørsmål

 • Mange fastliggere har erfart at strømleveranser og priser for strøm på campingplasser kan variere betydelig. NBCCs advokat svarer
  Mange fastliggere har erfart at strømleveranser og priser for strøm på campingplasser kan variere betydelig. NBCCs advokat svarer
 • Mange plasser har strømtavle med egne målere for hver enkelt bruker. Bruker kan da kreve at campingplasseier legger fram dokumentasjon for strømutgiftene, mener advokaten.
  Mange plasser har strømtavle med egne målere for hver enkelt bruker. Bruker kan da kreve at campingplasseier legger fram dokumentasjon for strømutgiftene, mener advokaten.
Del denne siden:
Mange fastliggere har erfart at strømleveranser og priser for strøm på campingplasser kan variere betydelig. NBCCs advokat svarer
Mange plasser har strømtavle med egne målere for hver enkelt bruker. Bruker kan da kreve at campingplasseier legger fram dokumentasjon for strømutgiftene, mener advokaten.
Tekst og foto: NBCC
Bobil og Caravan magasinet, nr 3. juni 2017

Strøm og campere: NBCCs advokat svarer på spørsmål

Salg av strøm til campere har i mange tilfelle blitt et stridsspørsmål. NBCC har samarbeid med advokat Vidar Sinding, og han svarer her på en del spørsmål om temaet.

Lovverk

Det er faktisk slik at man har et lovverk å forholde seg til også når man skal fastsette pris på strøm til gjester på en campingplass. Det er flere måter for campingplasseier å kreve inn betaling på en campingplass. Her kan man bruke strømmåler som gjesten har montert inne i sitt termotelt, på strømuttaket på campingplassen, eller betale en døgnpris. Døgnprissetting er som regulert satt så høyt at det kan være problem for en gjest å forbruke strøm tilsvarende det man betaler for.

Avtalen bestemmer

Ved tvist om hvor mye grunneier kan kreve å ta betalt for strøm av leietaker, vil utgangspunktet for den rettslige vurderingen alltid være avtalen. Partene har som regel inngått en leieavtale og er pris / prisfastsetting regulert i avtalen, er det denne løsningen som er gjeldende rett. Det samme gjelder ansvar for mangler, risiko for skade, vedlikehold og investeringer. Er også dette regulert i avtalen er det den avtalte løsningen som partene må forholde seg til.

Fortolkning

Avtaler som er mindre fordelaktige er det vanskelig å få gjort noe med. Men skulle noe være direkte urimelig, kan avtalen eller deler av den settes til side som ugyldig. Er avtalen taus eller uklar f eks. om pris, ansvar for vedlikehold og investeringer, må den tolkes. Tolkning er konkret og derfor vanskelig å si noe generelt om, men ofte velges den løsning som alt i alt virker mest rimelig og fornuftig. Og ikke sjeldent ses hen til hva som er vanlig praksis og evt. fremkommer av lovgivning i øvrig f eks. husleieloven (som ikke gjelder direkte). Det kan være problematisk hvis plasseier tar ekstra betalt for vedlikehold via strøminnkreving eller for investeringer i strømnettet på plassen. Noe slikt må ha grunnlag i avtalen, i motsatt fall kan det være ulovlig.

Spørsmål 1

Grunneier øker prisen for strøm fra kr. 1.00,- pr. kwt. til kr. 2,00,- pr. kwt. Med begrunnelse av at i Nord-Norge betaler ikke husholdninger mva. mens strøm til campingplass er regnet som næringsstrøm, og derfor blir belastet med mva. for strøm. Stemmer dette?

Svar
: Iht. merverdiavgiftsloven og forskriften til denne, er landets tre nordligste fylker fritatt for merverdiavgift på strøm til husholdningsbruk. Husholdningsbruk er i forskriften definert som bl.a. "eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l.". For strøm til næring eller "virksomhet" skal det imidlertid betales merverdiavgift.  

Dersom campingplassen er registrert som anleggseier og i tillegg drives som en "virksomhet", f eks. står registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, vil campingplassen automatisk bli ansett som næringskunde - og dermed bli belastet merverdiavgift. Registreres anlegget på campingplasseieren privat anses han som privatkunde og er fritatt merverdiavgift, men jeg vil tro at skattemyndighetene også her har mulighet for å skjære igjennom og anse forholdet som en "virksomhet".

Spørsmål 2

Vi har fått flere meldinger om er at grunneier øker prisen opp så høyt som til kr. 2,00,- der grunnen oppgis til at det skal byttes ut strømuttak for å få gjenopprettet godkjenning på anlegget. Kan campingplasseieren bruke dette som grunnlag for å øke prisen?

Svar: 
Dersom prisen er klart regulert i avtalen har campingplasseier som hovedregel ikke anledning til å kreve pristillegg. Tilleggsmuligheten må i så fall fremkomme av avtalen.I mange tilfeller vil det også være kontraktsfestet at campingplasseier har ansvar for vedlikehold, skader og mangler på strømuttak.

Spørsmål 3

Hvordan forholder det seg om strøm betales via en strømmåler som grunneier har, og at hver gjest har montert egen måler som gjesten betaler sitt forbruk fra. Grunneier betaler her ut fra en sentralt plassert måler til strømleverandøren. Her vil vel det komme inn ansvar for strømnettet på plassen, nettleie internt på plassen, og hvem som skal vedlikeholde dette?

Svar
: Også ved slike tilfeller kan campingplasseier bare kreve tillegg i pris dersom det fremkommer av avtalen. De fleste leietakere har en berettiget forventning om at fakturering av strøm baseres på faktisk forbruk. Dette er f eks. løsningen i husleieloven.

Selv om husleieloven ikke kommer direkte til anvendelse, er det mulig at noen av dens prinsipper kan anvendes på leie av campingplass. I husleielovens § 3-4 kan leietaker kreve "at utleieren hvert år legger fram regnskap som viser størrelsen på kostnadene og fordelingen av disse på eiendommens husrom". En rimelig tolkning av standardkontrakt for leie av campingplass kan være at utleier har en alminnelig plikt til å fremlegge dokumentasjon på strømutgiftene.

 

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: