• Et nytt fergetakstsystem er under innføring, etter pådriv og medvirkning fra NBCC
  Et nytt fergetakstsystem er under innføring, etter pådriv og medvirkning fra NBCC
 • Persontakst i bomanlegg for bobiler over 3500 kom i 2016, etter solid innsats fra NBCC
  Persontakst i bomanlegg for bobiler over 3500 kom i 2016, etter solid innsats fra NBCC
Del denne siden:
Av: Bjarne Eikefjord
Bobil og Caravan magasinet, nr 1. februar 2017

Rettferdige bomavgifter og fergetakster: Godt politisk håndverk fra NBCC

Det sier Jørgen Snoen, fagsjef i NBCC, om de politiske prosessene som førte fram til resultatene. BoCM forteller her om hva som har foregått over mange år.

«Suksess har mange fedre» sier et gammelt ordtak. 2017 ble et godt økonomisk år for brukere av campingvogner og bobiler i Norge. To av sakene som bidro til det, var harmoniseringen av bomavgiftene for bobiler over og under 3500 kg. og nye, standardiserte fergetakster for campingvogner og bobiler. -«Det har ikke manglet på folk som i ettertid har påberopt seg både det ene og andre for egen regning, uten at vi har sett snurten av dem i de politiske prosessene som førte fram til økonomisk gevinst for brukere av campingvogner og bobiler,»- sier Jørgen Snoen, som er den som fra NBCC har vandret i korridorer, banket på dører og snakket med politikere på mange plan i Stortinget og Regjeringsbygget.

Langvarige prosesser

-«Noen later til å tro at det er bare å ta en samtale eller telefon til en eller annen, så ordner alt seg,»- sier Jørgen. Men virkeligheten er en helt annen. Lettelsene i bompengeregimet for tunge bobiler, hadde sitt utstpring i handlingsplaner og vedtak fra NBCCs landsmøter. Disse ble så spilt inn til politiske beslutningstakere gjennom møter, underlagsdokumenter og forslag til politiske vedtak, som deretter fikk gjennomslag i utredninger i embetsverket. -«Dette er prosesser som pågår i flere år, og det krever derfor betydelig tålmodighet, stayerevne og ikke minst stadig oppfølging, for å få sakene gjennom,»- forteller Jørgen.

Fergetakster i 10 år

De nye, samordnede fergetakstene er et eksempel på langvarige politiske prosesser som fører fram til resultat. - «Nåværende president i NBCC, Bjørn Johansen, var den første som tok opp denne saken i Campingforum i 2006»-, forteller Jørgen. -«Saken har deretter rullet og gått under ulike regjeringer og statsråder, men NBCC har aldri sluppet taket i saken, Fra 2013 og fram til nå, har vi hatt en rekke møter med stortingsrepresentanter, statsråder, statssekretærer, politiske partier og etter hvert også embetsverket,»- sier Jørgen som legger fram en omfattende møteliste. I tillegg kommer en rekke bakgrunnsnotater, konkrete innspill og forslag til løsninger som NBCC ønsker gjennomført.

Bedt om innspill

NBCC har flere ganger fått forespørsler om å bidra med konkrete innspill og forslag til løsninger i campingpolitiske saker. Jørgen har eksempelvis deltatt i en arbeidsgruppe for brannsikkerhet for campingplasser og såkalte «stellplasser». Andre ganger er NBCC bedt om å lage utkast til politiske saksdokumenter. -«I saken om fergetakster, opplevde vi at Vegdirektoratet hadde laget et forslag som ville betydd enormt mye større utgifter for både bobiler og campingvogner på ferger,»-  forteller Jørgen.  Etter mange og lange telefonmøter, e-postutvekslinger og konsekvensnotater, forsto de til slutt at det opprinnelige forslaget måtte endres kraftig.  -«Høringsfristen ble utsatt, og NBCC fikk nytt utkast til uttalelse og kommentarer. Vi er meget tilfreds med at den nyeste innstillingen til fergetakster i stor grad er i samsvar med de innspill NBCC har kommet med i saken,»- sier Jørgen

Saker som kommer

Jørgen Snoen nevner flere saker som er under behandling, og hvor NBCC har kommet med viktige initiativer og innspill. For eksempel å få på plass likeverdige og levelige forskrifter for campingplasser og deres gjester hva angår brannsikkerhet og avstander, og for kommunene som skal behandle søknader og andre saker vedrørende opprettelse og drift av campingplasser og stellplasser i Norge. -«Dette er viktig for å sikre likebehandling i alle kommuner for campingplasseiere og brukere,»- sier Jørgen som legger til at innstillingen i denne saken er under arbeid, og vil antagelig bli koblet opp mot Plan og Bygningsloven som alle kommuner er underlagt. Han nevner også NBCCs innspill til EU-Kommisjonen om teknisk justering av vedlegg til EUs Førerkortdirektiv som, hvis det går gjennom, kan åpne for at førerkortklasse B kan kjøre bobil uten tilhenger med vekt inntil 4250 kg. –«Men der er nok veien både bratt og lang før vi får resultat,»- legger han til.

Suksesskriterier

-Hva mener du er det viktigste suksesskriteriet for en medlemsorganisasjon som NBCC for å få innflytelse og medvirkning til viktige saker for medlemmene?»-

-«Det eneste som nytter er solid og målrettet innsats mot de riktige beslutningstakerne»- sier Jørgen. –«Det gjelder å etablere kontakter og bygge tillit. Deretter å følge opp med konkrete innspill og forslag. Vi må huske på at våre politikere som regel er helt vanlige mennesker i utgangspunktet. En interesseorganisasjon som NBCC sitter på enormt mye kunnskap og kompetanse om hva som er viktig for medlemmene. Min erfaring er at politikere og andre beslutningstakere som oftest setter stor pris på å få hjelp og bistand til å utarbeide politikk basert på disse erfaringene, så lenge vi formidler dem på en saklig og skikkelig underbygget måte,»- sier Jørgen Snoen som er klar og tydelig på at han gjerne samarbeider med alle om å få til bedre vilkår for caravanister, men at han har liten sans for folk som i ettertid påberoper seg «eierskap» til resultatene, uten å ha vist seg i prosessene forut.

Få nyhetene rett hjem i postkassen

Artiklene fra NBCC vil først være tilgjengelig digitalt en stund etter at medlemsmagasinet er distribuert. Medlemsbladet samt en rekke andre fordeler kan du enkelt sikre deg ved å bli medlem hos Norges største og eldste interesseorganisasjon for deg med bobil eller campingvogn.
Meld deg inn i Norsk Bobil og Caravan Club du også!

 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her:
 • Legg ferien til Norge!
  Campingplassene finner du her: